Organiserend vermogen: Toptechniek in bedrijf

Voor de uitvoering van het Deltaplan Techniek en om te zorgen voor de nodige verbindingen is een impuls vereist op het aanwezige organiserend vermogen in de regio. Het gaat dan om het initiëren en aanjagen van activiteiten, het verbinden van bestaande instrumenten en gremia en het voeren van een stuk regie over het geheel. Om dit te realiseren start met ingang van 2018 het regionale netwerk Toptechniek in Bedrijf Midden-Brabant, in samenwerking met het landelijke Platform Bèta Techniek. Het doel van dit netwerk is in het bijzonder om de verbindingen tussen het bèta-technische vmbo en mbo te versterken als ook de samenwerking met het bedrijfsleven. Maar ook om andere verbindingen te helpen realiseren, bijvoorbeeld met het primair onderwijs. Als Toptechniek in Bedrijf regio wordt kennisuitwisseling met andere regio’s gefaciliteerd, krijgt de regio actieve ondersteuning vanuit het landelijke platform Bèta Techniek en worden vanuit het rijk middelen beschikbaar gesteld voor o.a. coördinatie van het netwerk.

Wat in 2018?

- De regio Midden-Brabant wordt Toptechniek in Bedrijf regio (onder de TiB regeling van het ministerie van OC&W)
- Een coördinator wordt aangesteld die de rol op zich neemt van initiëren, aanjagen, verbinden en regisseren.

Wie?

ROC Tilburg, Midpoint