Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs

De afgelopen jaren heeft het primair onderwijs in de regio Midden-Brabant een start gemaakt met het structureel inbedden van Wetenschap & Technologie (W&T) in het onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Inzet is om bij leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar de interesse voor wetenschap en technologie aan te wakkeren, door in te spelen op de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen en hun talentontwikkeling in brede zin. In 2015 is hiertoe door het primair onderwijs, met onderwijscoöperatie Tprimair als trekker, het project Wetenschap & Techniek regio Zuid-Midden-Brabant gestart. Ook is dit verbonden aan de inspanningen van het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant. Inmiddels heeft een aantal PO-instellingen W&T structureel op de agenda en in het onderwijsaanbod, maar het betreft nog altijd de minderheid. Met de koppeling aan het Deltaplan Techniek willen we het belang van W&T in het basisonderwijs benadrukken en het project een extra impuls geven. Er zal tot 2020 verder ingezet worden op de professionalisering van leerkrachten in het PO in de wijze waarop W&T een plek krijgt in het curriculum. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook om het vormgeven van samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Daarnaast wordt ingezet op de verdere netwerkvorming tussen de schoolbesturen in de regio Midden-Brabant, Platform Promotie Techniek Midden-Brabant, Stichting Ontdekstation, Ontdekrijk, instellingen voor vmbo en mbo, Fontys HKE, enz. Daartoe wordt in 2018 gestart met het opzetten van een ondersteuningsstructuur
voor een duurzame samenwerking tussen de hier genoemde partijen. Het ultieme doel is dat in 2020 alle basisscholen in de regio W&T structureel hebben ingevoerd in hun onderwijsprogramma’s, waarbij de individuele scholen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en de kwaliteit ervan.

Wat in 2018?

- Intensiveren van netwerkvorming tussen primair onderwijs en het bedrijfsleven
- Opzetten ondersteuningsstructuur voor duurzame samenwerking
- Versterkte inzet op professionalisering en deskundigheidsbevordering van leerkrachten

Wie?

Tprimair, Platform Promotie Techniek Midden-Brabant, vmbo en mbo instellingen, Fontys HKE, gemeente Tilburg, Ontdekstation en Ontdekrijk, bedrijfsleven (Topbedrijven in Techniek), Bureau CIST en Bibliotheek Midden Brabant.