Missie 

De missie die de samenwerkende partijen in de regio Midden-Brabant in het kader van het Deltaplan Techniek Midden-Brabant is aangegaan luidt:
Jongeren in de leeftijd van 4 tot 27 jaar en onbenutte reserves, zoals werkzoekenden en zij-instromers, op een duurzame manier te verleiden tot een keuze voor, en op te leiden in de techniek tot minimaal mbo-4 zodat ze kunnen gaan werken in de maakindustrie in Midden-Brabant.

Visie

Dit verleiden en opleiden van jongeren doen we vanuit de visie dat we dichter bij de jongeren moeten gaan staan ten einde daadwerkelijke te willen begrijpen waar zij behoefte aan hebben. Dus niet, zoals in het verleden, met een volwassenen blik op maatschappelijke en economische belangen Dit betekent dat er bij de jongeren een verandering moeten optreden ten aanzien van het beeld wat de doelgroep en hun directe omgeving zoals ouders, leerkrachten en peers (vrienden) heeft van techniek. Zij moeten verleid worden tot het krijgen van een ander beeld op techniek. We zullen dus moeten weten wie die jongeren daadwerkelijk zijn. We zullen moeten kijken wat de jongeren drijft, wat voor hen betekenisvolle activiteiten zijn ten einde de Deltaplan activiteiten daar op aan te laten sluiten. Als we dan ook willen weten wat hun boeit hebben we de visie dat we als volwassenen niet eenmalig wat vragen stellen -trends komen snel op en gaan weer net zo snel- maar structureel de jongeren moeten betrekken bij de ontwikkeling en bij de uitvoering van projecten en activiteiten. Zij vormen namelijk de brug naar de doelgroep.

Uitvoering

Programmalijnen

Het Deltaplan Techniek Midden Brabant werkt vanuit een tweetal programmalijnen. De Programmalijn Primair Onderwijs: Doelgroep 4- 12 Jr. en de Programmalijn Voorgezet onderwijs: Doelgroep 12-16 Jr. Binnen deze programmalijnen wordt de koers uitgezet hoe alle acties, projecten of activiteiten ingepast worden in het onderwijs. Deze programmalijnen garanderen een duurzame inbedding in het onderwijs. De specifieke missies van de programmalijnen zijn afgeleiden van de centrale missie en afgestemd op de doelgroep. 

Deze programmalijnen worden vanuit teams opgezet waarin een brede vertegenwoordiging is van het onderwijs, overheden en bedrijfsleven. In de programmalijnen zullen acties opgezet worden die binnen het eigen onderwijsprogramma, schoolstructuur of schoolorganisatie opgepakt worden en die  zorgen voor een duurzame inbedding in de eigen schoolvisie en het schoolbeleid.

Actielijnen

 Naast de eerder gemelde interne acties gaan er ook acties uitgezet worden waarbij de participatie van externe organisaties noodzakelijk is. Deze worden aangeduid als Actielijnen. De actielijnen werken ondersteunend aan een of beide programmalijnen en zijn een bundeling van thematische interdisciplinaire projecten. In deze projecten werken onderwijs en bedrijfsleven samen.